Taro

การนำสุนัขและแมวออกและเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนการส่งสุนัขและแมวออกนอกราชอาณาจักร 1. มีหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์จากประเทศปลายทาง ( Import permit) พร้อมเงื่อนไขการนำเข้า ( Requirement) ซึ่งต้องมีรายละเอียด ดังนี้ …… – ชนิดของสัตว์ เพศ พันธุ์ อายุของสัตว์ที่อนุญาตให้นำเข้า …… – ชนิดของวัคซีนและระยะเวลาการฉีดวัคซีน …… – การตรวจรับรองเพิ่มเติม เช่น ระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องไม่ต่ำกว่า 0.5 IU/ml. ผลการตรวจโรคไข้หวัดนก เป็นต้น (แล้วแต่ประเทศปลายทางกำหนด) …… – สัญลักษณ์ประจำตัวสัตว์ เช่น รอยสัก , ไมโครชิพ …… – ข้อห้ามอื่น ๆ ห้ามตัดหู , ตัดหาง 2. ผู้มีความประสงค์ส่งออกสัตว์ …..- จะต้องติดต่อขออนุญาต ณ ด่านกักกันสัตว์ที่ประสงค์จะส่งออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ […]

simba 1

Simba to Finland

Simba had already been done on the blood sampling last Saturday ( 25 June 2016 ) at our partner clinic located in Bangkok and planing bring him to Finland soon. เจาะเลือดวันนี้แล้วนะครับ Simba ที่คลินิคที่กรุงเทพ รอผลตรวจ และเตรียมเอกสารเดินทางไป ฟินแลนด์

AntibodytestLogo

นำน้องหมา แมว ไปต่างประเทศ

การเดินทางโดยนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย ผู้โดยสารที่นำสัตว์เลี้ยงเข้าหรือออกนอกประเทศจะต้องปฎิบัติตาม กฎของการท่าอากาศยาน เเละเเจ้งต่อสำนักงานการเดินทาง โดยมีสัตว์เลี้ยงซึ่งจะเป็นผู้ดูเเลเเนะนำในเรื่องข้อบังคับต่างๆ ขั้นตอนการส่งสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว นก ฯลฯ) ออกนอกราชอาณาจักร ข้อมูลจาก กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th การดำเนินการ – ยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1) – ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการเดินทางไม่เกิน 2-3 วัน – ด่าน ฯ ออกใบอนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (HEALTH CERTIFICATE) คำแนะนำ ในการยื่นคำร้องขออนุญาตส่งสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร ควรมีเอกสารประกอบดังนี้ – สำเนาพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์ – สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินพิธีการส่งออก – สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (RABIES VACCINATION CERTIFICATE) กรณีสุนัข แมว ส่งออก – ถ้าเป็นนก หรือสัตว์ชนิดอื่น ต้องมีเอกสารรับรองการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือคำยินยอมให้ส่งออกได้จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานฯ และหรือมีเอกสาร CITES กำกับ […]

happy money

Money and Happy to Japan

Money and Happy had already been done on the blood sampling last Saturday ( 25 June 2016 ) at our partner clinic located in Bangkok and planing bring him to Japan soon. เจาะเลือดวันนี้แล้วนะครับ Money and Happy ที่คลินิคที่กรุงเทพ รอผลตรวจ และเตรียมเอกสารเดินทางไป ญี่ปุ่น

kimji

Kimji to Natherland

Kimji had already been done the blood sampling on 25 June 2016 and will be moved to Netherland soon. เจาะเลือดตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับ กิมจิ ก่อนวางแผนเดินทางไปเนเธอร์แลนด์

16244-NQPN56_07

นำสัตว์เลี้ยงเดินทางขึ้นเครื่องบิน

โดยทั่วไปสายการบินจะอนุญาตให้เจ้าของสัตว์นำสุนัข หรือแมว ที่มีขนาดเล็ก กว่า 15 ปอนด์ หรือประมาณ 6.8 กก.โดยใส่ในกระเป๋าเดินทางสำหรับสัตว์ วางไว้ใต้เก้าอี้ผู้โดยสารได้ โดยบางสายการบินอาจบังคับให้มีสัตว์เลี้ยงในห้องผู้โดยสารไม่เกิน 2 ตัว ถ้าน้ำหนักเกินกว่า หรือจำนวนสัตว์ที่เกินมานั้นจะส่งลงใต้ท้องเครื่องที่มีห้องปรับอุณหภูมิเฉพาะ และสุนัขที่มีขนาดใหญ่มากๆ น้ำหนักมากกว่า 35 กก.บางสายการบินจะให้ส่งผ่านระบบคลังสินค้า ดังนั้นควรทำการจองที่นั่งโดยระบุจำนวนสัตว์ด้วย

Image.aspx3

ขั้นตอนนำสัตว์ไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการนำสัตว์ออกนอกประเทศไทย 1. บางประเทศจะต้องเตรียมขอหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์จากประเทศปลายทาง (Import permit) พร้อมเงื่อนไขการนำเข้า(Requirement) 2. กรณีต้องการส่งสัตว์ออกนอกประเทศ – จะต้องติดต่อขออนุญาต ณ ด่านกักกันสัตว์ที่ท่าอากาศยานของสายการบินที่จะโดยสาร โดยต้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ เชียงใหม่ , ภูเก็ต

Image.aspx

การส่งสัตว์ทางเครื่องบิน

หนึ่งวิธีการขนส่งสัตว์เลี้ยงที่สะดวกรวดเร็วทันใจ และมีมาตรฐานปลอดภัยอยู่ในระดับสูงคงต้องมอบหน้าที่ให้ “การขนส่งสัตว์เลี้ยงทางเครื่องบิน” ถึงแม้จะมีกฎหลายๆ อย่างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่มันก็ช่วยร่นระยะเวลาในการขนส่งสัตว์เลี้ยงให้รวดเร็วขึ้นได้มากเลยทีเดียว ทั้งนี้ สายการบินภายในประเทศที่อนุญาตให้ขนส่งสัตว์เลี้ยงมีทั้งสิ้น 3 สายการบิน ได้แก่ สายการบินการบินไทย, สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส โดยมีระเบียบใกล้เคียงกันคือต้องโหลดใต้ท้องเครื่องอย่างเดียว

1

กฎการนำสัตว์ไปต่างประเทศ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย

กฎการนำสัตว์ไปต่างประเทศ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ทางสายการบินไทยได้มีการปรับนโยบายการให้บริการในส่วนของการขนส่งสัตว์เลี้ยง โดยได้ยกเลิกการให้บริการ PETC (Pet in Cabin) ทั้งเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ