ONB6R90

บริการตรวจเลือด (Rabies titer testing )

หลายประเทศตัองการผลการตรวจภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า (rabies titer/serology test) ได้แก่ ประเทศกลุ่ม EU ญี่ปุ่น อังกฤษ ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ ดูไบ โดยแลปที่ส่งตรวจเลือดนั้นขึ้นอยู่กับการระบุของประเทศปลายทาง ซึ่งเราจะออกใบรับรองที่ได้จากสถาบันแลปที่เป็นการยอมรับของสากล สามารถนำไปเป็นเอกสารส่งสัตว์ไปได้ทุกประเทศ